Сансрын бал

1960 оны хоёр том гүрний сансрыг эзэгнэх дайны үед болсон нэгэн түүх билээ. NASA –ийн эрдэмтэд жирийн балаар сансарт бичих боломжгүйг анз...

Цагаан толгойн 35 үсэг

"Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Ёё, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Өө, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Үү, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ъъ, Ыы, Ьь, Ээ, Ю...